สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม
web counter code

 อยู่ระหว่างปรับปรุง website สหกรณ์ใหม่

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

เปิดรับสมัครสมาชิก  อายุไม่เกิน 50  ปี

ระหว่างเดือน มกราคม -  ธันวาคม 2559

ได้รับสิทธิคุัมครองตามข้อบังคับ สสอค.
 

ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด พร้อมเอกสาร ณ สำนักงานสหกรณ์

การชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 40 บาท
ค่าสมัครสมาชิกรายปี 20 บาท
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  4,860  บาท
(ปีต่อ ๆ ไป ชำระปีละ ตามประกาศของสมาคม)

 
เอกสารประกอบ ดังนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
- สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ-สกุล คำนำหน้านาม
- ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง อายุไม่เกิน 30 วัน
(ต้องเป็นสถานประกอบการณ์ของรัฐเท่านั้ัน)
เอกสารของผู้รับผลประโยชน์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาใบเกิดของบุตร (กรณีไม่มีบัตรประชาชน)


 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์
1.25 %
ออมทรัพย์พิเศษ
2.90-3.50 %
ประดู่แดงทวีทรัพย์
3.75 %
ประจำ 3,6 เดือน
3.25 %
12 เดือน
3.50 %
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
5.75 %
เงินกู้สามัญ
5.75 %
กู้สามัญใช้หุ้นค้ำประกัน
5.50 %
เงินกู้พิเศษทั่วไป
5.75 %
เงินกู้พิเศษเพื่อเคหะ
5.50%
ภาพกิจกรรม