สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม
web counter code
ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

 

ติดต่อสอบถาม

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 เขตวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ กรุงเทพ 10800
โทรศัพท์สายตรง 02-5869592 หรือ 02-9132500 ต่อ 1352-1355
Fax 02-5869592

www.coop.kmutnb.ac.th

 

นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ 1353
นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการคนที่ 1 1357
นางสมส่วน เบ้าพูนทอง รองผู้จัดการคนที่ 2 1355
นางวรรณี ปัญญายง ผู้ช่วยผู้จัดการ 1356
นางสาวอรีย์วรรณ์ คล้ายชัง พนักงานบัญชี 1358
นางสาวฐิติรัตน์ สังข์แป้น พนักงานเงินฝาก 1358
นางสาวภาวนา ศรีเงินงาม พนักงานการเงิน 1358
นางอรุณศรี สระบัว พนักงานสินเชื่อ 1354
นางสาวมณีพรรณ ลุนพงษ์ พนักงานธุรการ 1354
นายกิตติ ดวงหิรัญ พนักงานอาคารและยานพาหนะ 1354
นางขวัญใจ สุดสวาท พนักงานบริการทั่วไป 1354

 

แผนที่สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด