สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม
web counter code
ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2557

จำนวนสมาชิก (คน) 2,245 2,343 2,437
1. สินทรัพย์รวม 2,793,438,675.48 2,904,575,103.61 3,308,740,589.30
1.1 เงินให้สมาชิกกู้ 802,488,104.12 1,042,603,010.61 1,227,889,307.44
1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 639,122,842.61 737,405,867.16 872,204,980.00
1.3 เงินลงทุน 557,264,660.60 512,308,660.60 633,258,161.70
1.4 สินทรัพย์อื่น 794,563,068.15 612,257,565.24 575,388,140.16
       
2.หนี้สินรวม 2,106,592,689.47 2,115,000,392.70 2,402,950,359.55
2.1 เงินรับฝากจากสมาชิก 1,616,589,682.01 1,586,108,158.77 1,859,767,689.33
2.2 หนี้สินอื่น 490,003,007.46 528,892,233.93 543,182,670.22
       
3. ทุนของสหกรณ์ 631,701,959.30 724,034,664.96 832,173,916.16
3.1 ทุนเรือนหุ้น 564,492,080.00 647,009,070.00 741,842,900.00
3.2 ทุนสำรอง 52,004,476.58 60,761,278.04 70,664,118.74
3.3 ทุนสะสมและอื่น ๆ 15,205,402.72 16,264,316.92 19,666,897.42
       
4. กำไรสุทธิ 55,144,026.71 65,540,045.95 73,616,313.59
5. รายได้ 123,415,077.23 141,851,923.01 156,670,659.66
6.ค่าใช้จ่าย 68,271,050.52 76,311,877.06 83,054,346.07