สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม
web counter code
บริการเงินฝาก : การฝากและการถอนเงิน

การฝากเงิน

1. นำเงินสดหรือเช็คธนาคารมาฝากเข้าบัญชีของสมาชิก
 
     1.1  เช็คสั่งจ่ายควรเขียนจ่าย สอ.จพ.เงินสดหรือกรณีสั่งจ่ายชื่อบุคคลต้องไม่ประทับตรา  A/C PAYEE ONLYและต้องให้บุคคลผู้ซึ่งมีชื่อตามเช็คเซ็นสลักหลังเช็ค 2 ชื่อ
 
     1.2  กรณีนำเช็คธนาคารมาฝาก  หากต้องการให้ยอดเงินเข้าบัญชีในวันนั้นต้องนำเช็คมาฝาก ณ สำนักงาน สอ.จพ. ภายในเวลา 10.00 นหากเกินเวลาดังกล่าว สอ.จพ. จะต้องนำยอดเข้าบัญชีเงินฝากให้ในรุ่งขึ้น (ยกเว้นเช็คของธนาคารกรุงไทย สาขาบางกรวย ปิดรับเวลา 14.00 น.)
 
2. นำเงินเข้าบัญชีของ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ(สอ.จพ.) ที่ธนาคารต่างๆ แล้วนำสำเนาการนำเงินเข้าบัญชีมายื่นที่ สอ.จพ. เลขที่บัญชีธนาคารของ สอ.จพ. ดังต่อไปนี้ เลขที่บัญชีธนาคารของ สอ.จพ. ชื่อบัญชี "สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด"
 
  ธนาคาร สาขา บัญชี เลขที่
1 กรุงไทย บางกรวย ออมทรัพย์ 109-1-45231-8
2 กรุงไทย นนทบุรี ออมทรัพย์
108-1-74534-7
3 กสิกรไทย บางโพ ออมทรัพย์ 033-2-07333-8
4 ทหารไทย พิบูลสงคราม ออมทรัพย์ 052-2-14862-6
5 กรุงศรีอยุธยา นนทบุรี ออมทรัพย์ 147-1-29389-1

 

 • ผู้ฝากกรอกใบฝากเงินพร้อมกับมอบเงินสดหรือเช็คธนาคารหรือ ใบสำเนาการนำเงินเข้าบัญชี สอ.จพ. ที่ธนาคารออกให้พร้อมกับมอบสมุดคู่ฝากของ สอ.จพ.       
 • เจ้าหน้าที่ บันทึกรายการ แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก                  
 • ผู้ฝากตรวจสอบรายการในสมุดคู่ฝาก ถ้าไม่ถูกต้องให้ทักท้วงทันที 

 

การถอนเงิน

 • สมาชิกเจ้าของบัญชีกรอกใบถอนเงิน พร้อมกับมอบสมุดคู่ฝากให้เจ้าหน้าที่ สอ.จพ.
 • เจ้าหน้าที่บันทึกรายการในสมุดคู่ฝากเสร็จแล้ว คืนให้สมาชิกพร้อมกับเงินที่สมาชิกขอถอน 
 • สมาชิกลงลายมือชื่อขอรับเงินในใบถอน พร้อมกับตรวจนับเงินที่ถอนให้เรียบร้อย 
 • กรณีที่สมาชิกเจ้าของบัญชีไม่ได้มาถอนเงินด้วยตนเองให้ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจในใบถอนเงินฝาก พร้อมกับลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจให้เรียบร้อย
 • ให้ผู้รับมอบอำนาจแสดงบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจตัวจริง   และบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจตัวจริงต่อ เจ้าหน้าที่ สอ.จพ. และลงลายมือชื่ออีกครั้งเมื่อได้รับเงินถูกต้องแล้ว
 • หากมีการแก้ไขในใบถอนเงิน สมาชิกเจ้าของบัญชีต้องลงลายมือชื่อ กำกับทุกแห่ง
 • การนำเช็คธนาคารมาฝาก สมาชิกจะถอนเงินได้ก็ต่อเมื่อ สอ.จพ. เรียกเก็บเงินตามเช็คได้เรียบร้อยแล้ว
 • กรณีถอนเงินสดจำนวนมาก   (เกินกว่า  2  แสนบาท ขึ้นไป)   ต้องมีการแจ้งให้  สอ.จพ.  ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน(โทร.1353,1358)