สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม
web counter code
บริการเงินฝาก : เงินฝากออมทรัพย์
  • อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี
  • การฝาก – ถอน  แต่ละครั้ง ต้องมีเงินคงเหลือไว้ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท
  • การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณจากยอดเงินคงเหลือเป็นรายวัน  โดยจะคิดดอกเบี้ยและนำฝากเข้าบัญชี ของผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง  (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม)