สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม
web counter code
บริการเงินกู้ : เงินกู้พิเศษ

วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท

  • กู้พิเศษทั่วไป ผ่อนชำระ 240 งวด 
  • กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ผ่อนชำระ 420 งวด
             - ซื้ออาคารพร้อมที่ดิน
             - ปลูกสร้างอาคาร
             - ต่อเติมปรับปรุงที่อยู่อาศัย
             - ซื้อห้องชุด / คอนโด 
  • กู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ   ผ่อนชำระ 180 งวด
  • กู้พิเศษเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ   ผ่อนชำระ 180 งวด
  • กู้พิเศษเพื่อการศึกษาต่อ   ผ่อนชำระ 180 งวด
  • กู้พิเศษเพื่อกรณีพิเศษชำระหนี้   ผ่อนชำระ 180 งวด
  • โครงการเงินกู้พิเศษ กรณีพิเศษ ใช้ทุนเรือนหุ้นและหรือสมุดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้ำประกัน วงเงินไม่ต่ำกว่า 700,001 บาท แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท ผ่อนชำระ 420 งวด ยื่นเอกสารวันพุธ ได้รับเงินวันศุกร์