สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม
web counter code
บริการเงินกู้ : เงินกู้สามัญ

 เงินกู้สามัญ

* ประเภทปกติ 
วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
 - ใช้ทุนเรือนหุ้นหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้ำประกัน
    อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  5.50    ผ่อนชำระ  420  งวด
  - ใช้บุคคลค้ำประกัน
    อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  5.75  ผ่อนชำระ  120  งวด
 
* โครงการใหม่ อัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าทั่วไป 0.25 %
  - เพื่อการประหยัดพลังงาน วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท ผ่อนชำระ 36 งวด
  - เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ผ่อนชำระ 120 งวด
  - เพื่อการประหยัดพลังงาน วงเงินไม่เกิน 600,000 บาท ผ่อนชำระ 120 งวด
 
สมาชิกผู้กู้ ต้องทำประกันผู้ค้ำประกันตามเกณฑ์ที่กำหนด