สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม
web counter code
คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36

 
 

นายชัยสิทธิ์ สุขมาก
ประธานกรรมการดำเนินการ

ประธานกรรมการอำนวยการ

 
       

รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

    รศ.ฐิตนนท์  จารุโรจน์กีรติ
รองประธานกรรมการคนที่ 2
กรรมการอำนวยการ
       
       
นางสาวชนิตา  ภู่อมรรัตน์
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการอำนวยการ
นายเมธา  สุภาไชยกิจ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการอำนวยการ
รศ.ศรีบุตร  แววเจริญ
ประธานกรรมการเงินกู้
ผศ.ดร.วัชรินทร์  รักเสนาะ
ประธานกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์
       
       
รศ.ดร.สีห์กุล  กรรัตน์เสถียร
เลขานุการกรรมการอำนวยการ
นายอัศวิน   ยอดรักษ์
เลขานุการกรรมการเงินกู้
นางสาวจตุพร  คีมนารักษ์
เลขานุการกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ผศ.ธงชัย  เสริมพงษ์พันธ์
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
       
       
นายพงศ์ศักดิ์  กัลป์เสาวภาคย์กุล
กรรมการเงินกู้

นางสาวศรีสุวรรณ น้อยพิทักษ์
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายสมเกษ  จันทร์นาม
กรรมการเงินกู้
นางสาวกานต์สุดา รอดสดใส
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์