สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม
web counter code
การให้เงินกู้สหกรณ์อื่น

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด 

 
ขณะนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดสรรเงินจำนวนหนึ่ง ให้สหกรณ์ต่าง ๆ ได้กู้ยืมเงิน ไว้เพื่อสำรองเป็นสภาพคล่อง จ่ายเงินปันผล และเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก
 
ดังนั้น หากมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินและต้องการทราบรายละเอียด  ติดต่อ นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด โทร. 0-2586-9592 หรือ 08-1929-1983
 
เอกสารประกอบการให้สหกรณ์อื่นกู้ ในการขอกู้เงิน ให้สหกรณ์ผู้ขอยื่นหนังสือแสดงความจำนงระบุวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้ จำนวนเงินที่ขอกู้ ระยะเวลาการชำระพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ 

 
 1. หนังสือรับจดทะเบียนและใบสำคัญรับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
   
 2. ข้อบังคับของสหกรณ์ผู้ขอกู้ 
   
 3. ระเบียบการให้สินเชื่อแก่สมาชิกทุกประเภท พร้อมอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 
   
 4. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมาการดำเนินการครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องขอกู้เงินจากสหกรณ์ผู้ขอกู้ 
   
 5. สำเนาหนังสือให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ในการกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือ ค้ำประกันประจำปี 
   
 6. งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจำปีล่าสุด พร้อมด้วยรายงานกิจการประจำปี 
   
 7. งบทดลอง 3 เดือนสุดท้าย ก่อนวันยื่นหนังสือแสดงความจำนงขอกู้เงิน 
   
 8. รายนามคณะกรรมการดำเนินการพร้อมตำแหน่งในสหกรณ์ผู้ขอกู้และตำแหน่งในหน่วยงานที่สังกัดพร้อมทั้งวาระของการดำรงตำแหน่งของกรรมการดำเนินการ 
   
 9. เอกสารอื่นๆ ที่สหกรณ์กำหนด