สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม
web counter code
การถือหุ้นสหกรณ์

การถือหุ้น

สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่แรกเข้าเป็นสมาชิก  ตามระเบียบว่าด้วย“การถือหุ้น” ขั้นต่ำ เดือนละ  400 บาท แต่สูงสุดไม่เกิน 30 % ของอัตราเงินเดือน
 

การเพิ่ม ลด งดส่งหุ้นรายเดือน 

สมาชิกต้องการเพิ่ม ลด งดส่งหุ้นรายเดือน ยื่นแบบฟอร์ม ณ สำนักงาน สอ.จพ  ยื่นภายในวันที่ 5 ของเดือน  หักชำระเดือนนั้น ยื่นหลังวันที่ 5 ของเดือน  หักชำระเดือนถัดไป (การเพิ่ม ลด งดส่งหุ้นรายเดือนอัตราที่กำหนด ไว้ในระเบียบของสหกรณ์ ว่าด้วย "การถือหุ้น"  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการกำหนด)
 
หมายเหตุ
1. การเพิ่มหุ้นรายเดือน ต้องแนบสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
2. การงดส่งหุ้นรายเดือน ต้องส่งค่าหุ้นติดต่อกันเป็นเวลา 84 งวด หรือเป็นสมาชิกครบ 7 ปี หรือมี ทุนเรือนหุ้น จำนวนเงิ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จึงจะงดส่งหุ้นรายเดือนได้และมีผลต่อระเบียบของ
สหกรณ์ว่าด้วย "กองทุนสวัสดิการเงินสะสม" 
 
สมาชิกต้องส่งค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกเป็นรายเดือน ตามเกณฑ์ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก  ดังต่อไปนี้ 
 
 

เงินได้รายเดือน (บาท)

 ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น)

ไม่เกิน 7,000 บาท  40
เกินกว่า 7,000 -  9,000 บาท  50
เกินกว่า 9,000 - 12,000 บาท 60
เกินกว่า 12,000 - 15,000  บาท 80
เกินกว่า 15,000 - 18,000  บาท     100
เกินกว่า 18,000 - 21,000  บาท 110
เกินกว่า 21,000 - 24,000 บาท  130
เกินกว่า 24,000 -27,000  บาท    150
เกินกว่า 27,000 บาท      200
สมาชิกที่มีหนี้กับสหกรณ์ต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนแต่ไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนของ เงินได้รายเดือนของตน

 

ยกเว้น 
                            (1) สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ 
                            (2) สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 
                            (3) สมาชิกที่ขอคงสมาชิกภาพ 
                            ต้องชำระหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่ากว่า 10 หุ้น